แนะนำจังหวัดขอนแก่น

ประวัติจังหวัดขอนแก่น

     จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตรงกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ และมนุษยวิทยา ว่าอาณาเขตจังหวัดขอนแก่นเคยเป็นดินแดนที่มีผู้คนอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่เจริญญรุ่งเรือง มีอารยธรรมสู่งส่งมาก่อนสมัยประวัติศาสตร์ และคาบเกี่ยวกับสมัยประวัติศาสตร์ ทําให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติโบราณมากมาย ดังปรากฏร่องรอยให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น ภาพเขียนสีที่ถ้ำฝ่ามือแดง อําเภอภูเวียง เมืองโบราณสมัยทวาราวดี ที่อําเภอชุมแพ เสมาหินที่เมืองชัยวาน อําเภอมัจาคีรีและศาสนสถานสมัยขอมที่อําเภอเปือยน้อย จัดเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่พบในจังหวัดขอนแก่นและอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก
ปัจจุบันขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและโบราณสถานมากมาย มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา คือ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ที่อําเภอชนบทนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและสะดวกในการคมนาคมตลอดปี

 การปกครอง

ขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อําเภอ 3 กิ่งอําเภอได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอภูเวียง อําเภอบ้านไผ่ อําเภอพล อําเภอน้ำพอง อําเภอชุมแพ อําเภอมัฉจาคีรี อําเภอหนองเรือ อําเภอกระนวน อําเภอหนองสองห้อง อําเภอชนบท อําเภอสีชมพู่ อําเภอแวงน้อย อําเภอแวงใหญ่ อําเภออุบลรัตน์ อําเภอบ้านฝาง อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอพระยืน อําเภอเปือยน้อย อําเภอภูผาม่าน กิ่งอําเภอหนองนาคํา กิ่งอําเภอซําสู่ง และกิ่งอําเภอโคกโพธิ์ชัย รวมพื้นที่ประมาณ 10,855,991 ตารางกิโลเมตร

 อาณาเขต
ทิศเหนือ จดจังหวัดอุดร หนองบัวลําภู และเลย
ทิศใต้ จดจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก จดจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก จดจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดชัยภูมิ

Advertisements